Resepolicy och hållbarhetsrapportering

Allt fler företag ska redovisa sitt hållbarhetsarbete och klimatavtryck i en så kallad hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapporten ska innehålla information som behövs för att förstå företagets inverkan på hållbarhetsfrågor och hur dessa påverkar företagets utveckling, resultat och ställning.

En av parametrarna som många företag mäter är klimatavtrycket för olika transporter som sker i och runt företaget. Det man tittar på är transporter av både gods och människor, på både väg, räls och i luften. Tittar man på inrikes transporter står dessa idag av 30% av Sveriges klimatutsläpp 2022 (källa naturvårdsverket), och inrikesflyget står för totalt 0,67 % av de totala utsläppen.

Uträkning för hållbarhetsredovisning för våra företagskunder

Här är en beräkning av vårt flygplans (en Saab 340) koldioxidutsläpp (för en resa mellan Trollhättan och Stockholm, dvs en timmas flygning):

160kg SAF = 160*3.16 –(160*3.16*0.8)=505.6-404.5 = 100kg CO-eq240kg Fossilt = 240kg*3.16 = 758kg CO-eq858kg CO2-eq/flight

Dela detta med antal passagerare på flygplanet om man vill redovisa för en enskild medarbetares resa. Flygplanet tar 34 passagerare, men räknar på 70% beläggning, är siffran för hela resan 35,75 kg CO2 eq per passagerare.

35,75 kg co2

per passagerare och avgång

Västflyg driver alla sina flygningar, inklusive reguljära linjer mellan Trollhättan och Bromma, Visby samt Sälen, på högsta möjliga inblandning av förnybart flygbränsle. Även charter körs på detta förnybara bränsle, vilket gör det till ett ännu bättre val för miljömedvetna resenärer.

Max tillåten inblandning av förnybart flygbränsle är i dagsläget 50%. Den högsta möjliga inblandningen är också beroende av kvalitén på det fossila bränslet. Rent praktiskt innebär detta att procentsatsen av det förnybara flygbränslet kommer att variera mellan 30-50%.

Minskar koldioxidutsläppen med upp till 40%

Förnybart Flygbränsle framställs till 100 procent av råvaror från hållbart införskaffade avfalls- och restprodukter, exempelvis använd matlagningsolja och animaliskt fett. Förnybart flygbränsle blandas med konventionellt flygbränsle och fungerar tillsammans i befintliga flygplansmotorer och befintlig bränsleinfrastruktur.

Inrikesflyget står för en försvinnande liten del (0,67 %) av Sveriges totala klimatutsläpp. Det är kanske något som inte gemene man känner till då debatten om flygets klimatpåverkan ofta lyfts upp som något mycket negativt. Debatten idag är alltför polariserad och onyanserad, vilket resulterat i ett skevt fokus från många aktörers sida. Samtidigt är det klart att flyget måste ta sitt ansvar och göra sin läxa vad gäller åtgärder som syftar till att sänka koldioxidutsläppen och klimatpåverkan. För Västflygs del handlar det om att arbeta med insatser på kort och lång sikt, men att inte sitta stilla och vänta. Därför har vi redan nu tagit ett stort kliv framåt i och med vår satsning på att köra med maximal inblandning av bioflygbränsle på alla våra flygningar. Självklart kör vi våra flygningar så bränsleeffektivt som det bara går, något som är en del av den dagliga rutinen.

Anna Petre, VD Västflyg

Visste du att…

  • Västflyg är det första flygbolaget i världen, som har så mycket förnybart flygbränsle, även kallat SAF (Sustainable Aviation Fuel), som möjligt i bränsletanken – på alla avgångar.

  • SAF (Sustainable Aviation Fuel) har upp till 80% lägre utsläpp än fossilt jetflygbränsle. Idag är det tillåtet att köra med upp till 50% SAF bränsle i tanken vilket innebär upp till 40% reducerat utsläpp vid maximal inblandning av SAF.

  • Trollhättan-Vänersborgs flygplats är redan nu nära fossilfrihet och att tanka flygplanen med högsta möjliga inblandning av  förnybart flygbränsle är nästa steg i omställningen mot fossilfrihet.

  • Genom att flyga med Västflyg hjälper du till att ställa om mot ett miljövänligare flyg i framtiden

Företagsresor med biobränsle

Västflyg erbjuder klippkort på sina företagsbiljetter. Biljetterna är flexibla och opersonliga vilket innebär att de kan nyttjas av alla i bolaget. En företagsresa med Västflyg innebär att biobränslet minskar de fossila koldioxidutsläppen med upp till 40 procent.

Läs mer