Västflygs allmänna villkor

Västflygs allmänna villkor reglerar förhållandet mellan dig som passagerare och oss som flygbolag. Detta när du flyger på en av oss utfärdad biljett. Som framgår av dessa villkor tillämpas särskilda villkor för vissa biljetter. Sådana villkor gäller framför allt din rätt till återbetalning av biljettpriset, ombokning samt biljettens giltighetstid.

Bland annat anger dessa allmänna villkor våra ansvarsbegränsningar gentemot dig vid skada och/eller försening avseende dig eller ditt bagage. Villkoren är tillämpliga förutom i de fall när de står i strid med tvingande lag. Vid sådan motstridighet ska alltid lagen gälla. Oavsett om någon bestämmelse i våra allmänna villkor är ogiltig enligt lag ska övriga villkor gälla.

Västflygs allmänna villkor finns tillgängliga på vår hemsida www.vastflyg.se under fliken för bokning, samt under fliken Västflygs allmänna villkor.

1. Biljetten

 

a. Bekräftelse på att avtal ingåtts

Vi kommer att ställa ut en elektronisk biljett, E-biljett, när vi har fått betalning för din bokning. Denna E-biljett kommer att skickas till den e-post du angivit vid bokningen.

E-biljetten är den slutgiltiga bekräftelsen på att avtal har ingåtts och vi transporterar enbart passagerare vars namn anges på biljetten. E-biljetten är en värdehandling och du ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda denna.

Vid incheckning kan det komma att begäras att du visar legitimation.

b. Överlåtelse

En E-biljett kan överlåtas i sin helhet förutsatt att:

(i) du kontaktar oss med en begäran om överlåtelse senast 24 timmar före angiven avgångstid för din flygning med oss på din resa, samt

(ii) att personen som E-biljetten skall överlåtas till uppfyller villkoren som gäller för den ursprungliga E-biljetten.

När du kontaktat oss kommer vi att utfärda en ny E-biljett i den personens namn som biljetten skall överlåtas till. Samma villkor kommer att gälla för den nya biljetten som för den ursprungliga Biljetten. Vi kommer att debitera dig en administrationsavgift om 400 SEK för överlåtelsen. Observera att vi endast transporterar passagerare vars namn anges på E-biljetten.

En biljett kan inte överlåtas i andra fall än de som anges ovan.

c. Rabatterade biljetter

Vissa E-biljetter säljs till rabatterade priser. I enlighet med särskilda villkor kan sådana E-biljetter vara helt eller delvis undantagna från rätt till återlösen. Du bör välja den E-biljett som bäst motsvarar dina behov. Det kan också vara lämpligt att du ser till att du har en passande försäkring för det fall du måste avboka din transport.

Om du har en sådan rabatterad E-biljett, som inte till någon del utnyttjats, och är förhindrad från att resa på grund av Force Majeure, kommer vi att förse dig med ett tillgodokvitto motsvarande priset för E-biljetten med avdrag för en administrationsavgift om 400 SEK, förutsatt att du omedelbart meddelar oss och företer bevisning för sådan Force Majeure.

d. Giltig E-biljett för transport

Du har endast rätt till Transport om en giltig E-biljett har utfärdats i ditt namn, samt att du kan visa legitimation som styrker din identitet.

 

2. Biljettpriser, skatter och avgifter

Biljettpriset gäller bara för transport från flygplatsen på avreseorten till flygplatsen på destinationsorten om inget annat uttryckligen anges. Biljettpriset inkluderar inte marktransport mellan flygplatser och andra transportterminaler om detta inte uttryckligen anges.

Om inget annat avtalats kommer ditt biljettpris att vara fastställt i enlighet med det pris som gäller vid tiden för bokningen av din E-biljett för resa på de särskilda datum och med den resplan som bokningen avser. Vänligen observera att om din resplan eller ditt avresedatum skulle ändras på grund av dina önskemål kan detta påverka biljettpriset.

Du skall betala tillämpliga skatter och avgifter som är påförda av statliga eller andra myndigheter eller av flygplatsoperatören i förhållande till din E-biljett. När du köper din E-biljett kommer du att göras uppmärksam på skatter och avgifter som inte inkluderas i biljettpriset och dessa visas oftast separat på E-Biljetten.

E-biljetten betalas genom de betalningsalternativ som anges vid bokning. Vid betalning av en E-Biljett med kreditkort kommer en behörighetskontroll att utföras. Om det inte finns tillräckliga medel/kredit vid reservationen kommer transaktionen inte att bli bekräftad och din E-biljett inte heller bli betald. Vi åtar oss inget som helst ansvar för skada som du kan åsamkas till följd härav.

 

3. Personuppgifter

Du medger att vi har mottagit dina personuppgifter för att i samband med din resa:

 • utföra bokning,
 • köpa E-biljett,
 • utveckla och tillhandahålla tjänster (såsom särskilda hjälpmedel för människor med nedsatt rörlighet, speciella måltider och för uppfyllande av andra särskilda önskemål från våra passagerare),
 • underlätta immigrations- och ankomstprocedurer, och
 • göra sådana uppgifter tillgängliga för myndigheterna.

För dessa ändamål medger du att vi får behålla och behandla sådana personuppgifter

Dina personuppgifter kommer däremot inte utan samtycke att användas för marknadsföringsaktiviteter.

På din begäran kommer vi en gång per år att förse dig med information avseende bl.a. de uppgifter om dig som vi har tillgång till. För sådan begäran om information, eller för att få felaktig information rättad, vänligen kontakta oss på följande adress: Västflyg AB, info@vastflyg.se

 

4. Incheckning och ombordstigning

Incheckningsfristerna kan variera mellan olika flygplatser och vi rekommenderar att du informerar dig om aktuella incheckningsfrister och följer dessa. Din resa kommer att bli smidigare om du avsätter tillräckligt med tid för att följa incheckningsfristerna. Vi förbehåller oss rätten att avboka din bokning om du inte följer de angivna incheckningsfristerna.

Du måste vara på plats vid den ”gate” där ombordstigning skall ske senast vid den tidpunkt som angetts av oss. Vi kan avboka den plats som reserverats för dig på flygningen om du inte kommer i tid till den ”gate” där ombordstigning skall ske.

Vi är inte ansvariga för några förluster eller utgifter som uppstår till följd av att du inte iakttar bestämmelserna i denna punkt 4, såvida vi inte har varit vårdslösa.

 

5. Begränsningar i transport

Vi kan efter eget gottfinnande neka transport av dig eller ditt bagage förutsatt att vi har meddelat dig skriftligen att vi efter lämnat meddelande inte vid något tillfälle kommer att transportera dig på någon av våra flygningar. Du kommer i sådant fall att få pengarna tillbaka.

Vi kan också neka att transporterna dig eller ditt Bagage om en eller fler av nedanstående omständigheter inträffar eller då vi har anledning att anta att de kan inträffa:

 • om det är nödvändigt att neka transport för att efterleva lag;
 • om transporten av dig kan riskera eller påverka säkerheten eller hälsan eller väsentligen påverka trivseln för andra passagerare eller besättningen;
 • om transporten av ditt Bagage kan nekas i enlighet med punkt xx nedan;
 • om ditt mentala eller psykiska tillstånd, inklusive men inte begränsat till, påverkan av alkohol eller droger samt våldsamt beteende, utgör en risk för dig själv, passagerare, besättning, eller egendom;
 • om du har uppfört dig opassande på en tidigare flygning och vi har anledning att anta att detta uppförande kan komma att upprepas;
 • om du har vägrat att genomgå säkerhetskontroll enligt punkt xx nedan;
 • om du inte har betalt det gällande biljettpriset eller skatter och avgifter hänförliga till din E-Biljett, om du vid anmodan inte kan uppvisa det kreditkort alternativt betalkort som resan är betald med;
 • om du uppvisar en E-biljett som har erhållits olagligen, som har köpts av någon annan än oss, som är förfalskad eller anmäld förlorad eller stulen;
 • om du inte kan styrka att du är personen som E-biljetten är utfärdad till;
 • om du inte följer våra säkerhetsföreskrifter.

För transport av personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, gravida eller andra som behöver särskild hjälp har Västflyg enligt artikel 4 i förordning 1107/2006 rätt att vägra godkänna en platsreservation eller neka ombordstigning. Detta då det i vissa fall inte är möjligt uppfylla tillämpliga säkerhetskrav eller om flygplanets storlek eller dess dörrar gör det fysiskt omöjligt att ta ombord eller transportera personen.

 

6. Bagage

 

a. Fritt bagage

Fritt bagage är sådant bagage du får ha med dig, utan extra kostnad, förutsatt att bagaget uppfyller de begränsningar som anges på vastflyg.se under fliken Reseinfo.

Vid transport av bagage måste du betala en avgift för den del av bagaget som överstiger gränsen för fritt bagage. Se vastflyg.se under fliken Reseinfo.

b. Förbjudna föremål och djur

Du får inte ta med dig följande som bagage:

 • föremål som kan utgöra en risk för flygplanet eller personer eller egendom ombord på flygplanet, såsom de som specificerats i Internationella Civila Luftfartsorganisationens (ICAO) Tekniska föreskrifter för säker transport av farligt gods i luftfart, i Internationella Flygtransport Föreningens (IATA) Föreskrift om farligt gods, i Kommissionens förordning (EG) nr 68/2004 av den 15 januari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemen- samma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd;
 • föremål för vilka transport är förbjudet enligt Lag i något land som flygresan går från, över eller till;
 • djur, med undantag för vad som föreskrivs i punkt 6h nedan; eller
 • föremål som av oss anses som olämpliga för transport eftersom de är farliga och osäkra eller olämpliga på grund av deras vikt, storlek, form, innehåll eller karaktär eller är ömtåliga med beaktande av bl.a. den typ av flygplan som skall användas.

Skjutvapen och ammunition för annan användning än vid jakt eller sportutövning är förbjudna för transport som bagage. Skjutvapen och ammunition för utövande av jakt och sport kan däremot tillåtas som incheckat bagage. Skjutvapen måste vara oladdade, ha säkringen på samt vara tillförlitligt paketerade.

Transport av ammunition är underkastat ICAO:s, IATA:s och EU:s föreskrifter, angivna i punkt 6b). Vi kan efter eget gottfinnande tillåta vapen i form av antika skjutvapen, svärd, knivar och liknande föremål som Incheckat Bagage, men dessa får inte medföras in i flygplanets kabin.

Det är inte tillåtet att medföra pengar, nycklar, receptbelagda mediciner, juveler, pass och andra identitetshandlingar, ädla metaller, ömtåliga/värdefulla föremål, bristfälligt paketerade varor (t.ex. flaskor), datorer, mobiltelefoner, kameror, elektroniska apparater, värdehandlingar, värdepapper, affärsdokument eller andra viktiga, stöldbegärliga eller värdefulla föremål i incheckat bagage. Särskild utrustning som du inte kan klara dig utan ska packas i ditt handbagage, vilket du även ansvarar för själv under resan.

Vi är inte ansvariga för förlust, försening eller skada på föremål som anges i punkterna ovan och som, trots att det är förbjudet, medförts i ditt incheckade bagage.

c. Rätt att neka transport

Vi kommer att neka transport av bagage som innehåller de föremål som anges i punkt 6b).

Vi kan neka att transportera bagage som, enligt vår uppfattning, innehåller föremål som är olämpliga för transport med hänsyn till säkerhets- och driftsmässiga aspekter, eller andra passagerares trivsel.

Vi kan neka att transportera bagage som enligt vår uppfattning inte är ordentligt och säkert paketerat i lämplig förpackning eller väska.

Om vi inte har kommit överens i förväg om transport av bagage överstigande fritt bagage, kan vi transportera sådant Bagage på ett senare flyg utan skyldighet att ersätta dig för förseningen.

d. Rätt till visitering

Av säkerhetsskäl kan du bli ombedd att låta dig visiteras och undersökas av säkerhetsdetektor samt att låta oss undersöka och röntga ditt bagage. Vi undersöker normalt ditt bagage i din närvaro. Om du inte finns tillgänglig kan emellertid ditt Bagage bli undersökt i din frånvaro. Vi kan neka dig och ditt bagage transport om du inte följer en anmodan avseende visitering och undersökning enligt ovan.

Om en visitering eller undersökning åsamkar dig skada eller om en undersökning eller röntgen orsakar skada på ditt bagage, är vi inte ansvariga för sådan skada såvida inte denna beror på vårt fel eller försummelse.

e. Incheckat bagage

När du lämnar ditt bagage till oss för incheckning kommer vi att ta hand om och utfärda en bagageetikett för varje enskilt incheckat bagage. Incheckat bagage måste bära ditt namn och adress, eller annan personlig identifikation.

När det är möjligt kommer incheckat bagage, som inte överstiger tillåtet fritt bagage, att transporteras på samma flygplan som du, såvida vi inte av säkerhets- eller driftsmässiga skäl bestämmer att transportera det med ett annat flyg. Om ditt incheckade bagage transporteras med ett senare flyg kommer vi att leverera det till dig såsom överenskommits, såvida inte Lag kräver att du är närvarande vid tulldeklarationen eller av någon annan anledning. Vid försening av ditt incheckade bagage på grund av den åtskilda transporten gäller bestämmelserna i artikel 19 och 22 i Montrealkonventionen.

Föreskrifter om incheckat bagage återfinns på vastflyg.se under fliken Reseinfo/Bagage/Incheckat bagage.

f. Handbagage

Vi har reglerat den högsta tillåtna dimensionen och vikten för handbagage. Handbagage måste få plats under sätet framför dig eller i ett stängt förvaringsutrymme i flygplanets kabin. Om ditt handbagage inte kan förvaras på detta sätt, väger mer än vad som är tillåtet eller anses som farligt av någon anledning måste det transporteras som incheckat bagage.

Föreskrifter om handbagage återfinns på vastflyg.se under fliken Reseinfo/Bagage/Handbagage.

Föremål som inte är lämpade för transport i flygplanets lastutrymme (som t.ex. ömtåliga musikinstrument) och som inte uppfyller kraven för handbagage ovan, kommer endast att accepteras för transport i kabinen om du har meddelat oss detta i förväg och vi har gett tillstånd till sådan transport. Du kan komma att behöva betala en extra avgift för denna tjänst.

g. Avhämtning och utlämning av incheckat bagage

Du måste, såvida inte punkt 6e andra stycket är tillämplig, avhämta incheckat bagage så snart som det har gjorts tillgängligt vid din destination. Skulle du inte avhämta det inom rimlig tid kan vi komma att kräva en avgift för förvaringen. Avhämtas inte ditt incheckade bagage inom tre (3) månader från tidpunkten då det gjordes tillgängligt kan vi göra oss av med det utan något ansvar gentemot dig.

Endast innehavaren av bagagekvittot och bagageetiketten är berättigad att få incheckat bagage utlämnat. Undantag kan göras om vederbörande på annat sätt kan styrka, till vår belåtenhet, hans eller hennes rätt till bagaget.

h. Djur

Om vi accepterar transport av djur är följande bestämmelser tillämpliga:

 • Du måste alltid se till att djuret, såsom hundar och katter har en lämplig bur.
 • Då du har tillstånd att transportera djur som bagage kommer dessa tillsammans med sin bur och mat inte att anses som en del av det bagage som du fritt kan ta med dig utan skall istället anses som övervikt av bagage, för vilken du är skyldig att betala tillämplig avgift.
 • Ledarhundar tillsammans med burar och mat som åtföljer passagerare med handikapp kommer att transporteras kostnadsfritt utöver fritt bagage.
 • När en transport inte är underkastad ansvarsreglerna i tvingande lag är vi inte ansvariga för skada på eller förlust av ett djur som vi accepterat att transportera eller för ett sådant djurs sjukdom eller dödsfall, såvida vi inte har agerat vårdslöst.
 • Bestämmelser angående transport av djur återfinns på vastflyg.se under fliken Reseinfo/Resa med djur.

 

7. Tidtabeller

Flygtiderna i tidtabellerna kan ha ändrats mellan tabellens utgivningsdatum och det aktuella datumet för din resa. Om vi behöver ändra den planerade flygtiden efter utfärdandet av din biljett kommer vi att meddela dig via de kontaktuppgifter du har uppgivit i samband med bokningstillfället. Om du inte godtar vår nya flygtid är det viktigt att du återkommer inom den angivna tidsramen som angetts i samband med information om tidtabellsförändringen. Om du väljer att inte återkomma inom tidsramen, förutsätter vi att du godtagit din nya flygtid. Om ändringen är mer än tre timmar från den ursprungliga flygtiden och om vi inte kan boka om dig till ett annat flyg som du godtar, kan du vara berättigad till återlösen eller skadestånd i enlighet med punkt 10.

 

8. Försenade och inställda flyg

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att undvika förseningar vid transport av dig och ditt Bagage. För att leva upp till detta och för att undvika att ställa in en flygning kan vi i speciella fall vara tvungna att låta flygningen ombesörjas på vårt uppdrag av ett annat flygbolag och/eller flygplan.

Om ett flyg blir inställt, avviker från tidtabellen eller inte landar på den avtalade destinationen, har du rätt till assistans och kompensation enligt artikel 5-7 och 9 i Förordning EG 261/2004. I de fall du enligt hänvisning i artikel 5 eller 6 har rätt till återbetalning eller ombokning regleras detta på det sätt som anges i artikel 8.

 

9. Uppförande ombord på flygplanet

Om du uppför dig ombord på flygplanet på ett sätt som sätter flygplanet eller någon person eller egendom i fara eller hindrar besättningen i dess utövande av sina plikter eller vägrar följa besättningens instruktioner beträffande, inklusive men inte begränsat till, rökning, alkohol- eller drogintagning, eller uppför dig på ett sätt som medför olägenhet, besvär eller skada för andra passagerare eller hos besättningen, kan vi vidta sådana åtgärder som vi anser vara nödvändiga för att hindra fortsatt sådant beteende, inklusive användande av tvång. Du kan bli ombedd att stiga av flygplanet och nekas fortsatt transport. Du kan även bli åtalad för förseelser begångna ombord på flygplanet.

Vi kan av säkerhetsskäl förbjuda eller begränsa användningen ombord på flygplanet av elektronisk utrustning, inklusive men inte begränsat till, mobiltelefoner, bärbara datorer, bärbara radioapparater, CD-spelare, elektroniska spel eller sändarutrustning, inklusive bland annat radiostyrda leksaker och walkie-talkies. Användande av hörapparater och pacemakers är tillåtet.

 

10. Ansvar

Transport enligt dessa Allmänna Villkor omfattas av ansvarsbestämmelserna i Förordningen, som genomför de relevanta bestämmelserna i Montrealkonven- tionen avseende lufttransport av passagerare och deras bagage.

a. Personskada

Vårt ansvar för skada på passagerare skall regleras i enlighet med Montrealkonventionen. Om skadan överstiger etthundratrettontusen-etthundra (113.100) SDR ska vi inte avvisa eller begränsa vårt skadeståndsansvar. Vi ska inte heller avvisa eller begränsa vårt skadeståndsansvar mot en passagerare för skada som överstiger 113.100 SDR, förutsatt att vi inte kan bevisa att skadan inte vållats av vår eller våra anställdas eller uppdragstagares vårdslöshet eller oriktiga handling eller underlåtenhet.

Vid skada på en passagerare skall vi utan dröjsmål, och under alla omständigheter senast femton (15) dagar efter det att den skadeståndsberättigade fysiska personens identitet fastställts, göra sådana förskottsutbetalningar som kan behövas för att tillgodose omedelbara ekonomiska behov i proportion till vederbörandes lidande. Vid dödsfall skall denna förskottsutbetalning inte understiga sextontusen (16.000) SDR per passagerare.

En förskottsutbetalning i enligt ovan skall inte utgöra ett erkännande av skadeståndsansvar för oss och får avräknas mot eventuella belopp som senare kan komma att betalas ut med anledning av vårt ansvar. En förskottsutbetalning skall inte återbetalas förutom i de fall då vi bevisar att skadan orsakades helt eller delvis av vårdslöshet eller annan oriktig handling eller underlåtenhet av passageraren eller den som begär ersättning eller av någon från vilken den som begär ersättning härleder sin rätt, eller om den person som mottagit förskottsutbetalningen inte var en person som hade rätt till ersättning.

Med undantag för vad som anges ovan förbehåller vi oss rätten till alla ansvarsbegränsningar eller ansvarsfriskrivningar i aktuella lagar och förordningar beträffande anspråk för personskada. Vi förbehåller oss också rätten till regressanspråk mot tredje man.

Talan vid domstol om ersättning måste väckas inom två år från dagen för ankomsten av flygplanet, eller från den dag då flygplanet skulle ha ankommit.

b. Skada på och försening av bagage

Vi ansvarar inte för skada på incheckat bagage i den mån skadan orsakats av det incheckade bagagets egenskaper eller av en inneboende defekt eller svaghet hos det incheckade bagaget. Vårt ansvar kan upphöra eller minska om försumlighet från dig bidragit till, eller orsakat, skadan/förseningen.

Vi ansvarar endast för skada på handbagage om vi eller våra anställda eller uppdragstagare orsakat sådan skada genom fel eller försummelse.

Vi ansvarar endast för skada som orsakats på grund av försenad transport av bagage om vi och, i förekommande fall, våra anställda eller uppdrags-tagare inte har vidtagit alla åtgärder som rimligen kan begäras för att undvika skada. Vi ska inte vara ansvariga om det varit omöjligt att vidta sådana åtgärder.

Vid skada på och/eller vid försenad transport av bagage är vårt ansvar begränsat till 1.131 SDR per passagerare.

När det gäller incheckat bagage kan du mot en extra avgift, dock inte senare än i samband med incheckning, särskilt ange det intresse som är  knutet till transporten av ditt incheckade bagage till destinationen. I sådant fall skall vårt ansvar vara begränsat till det däri högre angivna värdet.

Västflyg ansvarar för incheckat bagage som skadats, förlorats eller förstörts i den mån och på det sätt som följer av artikel 17.2 i Montreal-konventionen.

Västflyg skall inte ha något som helst ansvar för skada på föremål som inte är tillåtna att medföra som incheckat bagage enligt punkt 6b ovan, inklusive till exempel ömtåliga föremål, föremål som är värdefulla som t.ex. pengar, juveler, ädla metaller, datorer, elektroniska apparater, värdehandlingar, värdepapper, affärsdokument eller identitetshandlingar. Detta villkor omfattar inte handbagage.

Vi ansvarar inte för skador på handbagage, såvida in vi, våra tjänstemän eller återförsäljare har begått något fel.

Vi förbehåller oss alla rättigheter att gentemot eventuell skada eller förlust, som kan uppstå till följd av felaktig information som finns på vår hemsida.

Vi försening av bagage när du befinner dig på din hemort utgår ingen ersättning från Västflyg. Om bagaget sedermera kommer att klassas som förlorat (efter 21 dagar) utgår ersättning därefter. Ingen ersättning för incheckat bagage i punkt 6b kommer att utgå och åldersavdrag kan komma att göras.

Vid försening av bagage när du inte befinner dig på din hemort utgår ersättning för de mest nödvändiga artiklarna. Ingen ersättning för artiklar som omfattas, men ej nödvändigt begränsas till punkt 6b kommer att utgå. Vid inköp av märkesartiklar kommer ett avdrag på 50% av inköpspriset att göras, då du sedermera behåller inköpta artiklar. Kvittounderlag för inköpta artiklar ska kunna uppvisas.

c. Försening av passagerare

Vi är ansvariga för skador till följd av försening av passagerare och bagage. Västflyg ska dock inte vara skyldiga att betala kompensation enligt artikel 7 i EG förordning 261/2004, om Västflyg i enlighet med artikel 5.3 kan visa att den inställda flygningen beror på extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. I händelse av förlust pga. försenad transport av personer är ansvaret begränsat till 4694 SDR, jfr Montrealkonventionen.

d. Ansvarsbegränsning

Vårt ansvar för skada enligt denna punkt 10 ska reduceras om vi bevisar att skadan orsakades helt eller delvis av vårdslöshet eller annan oriktig handling eller underlåtenhet av passageraren eller den som begär ersättning eller av någon från vilken den som begär ersättning härleder sin rätt.

Vi är endast ansvariga för skada som uppkommer vid ombordstigning, under flygtransport och vid avstigning. Vi kommer endast att vara ersättningsskyldiga för skada som uppstår under transport på flygningar eller flygsegment där vår flygbolagskod anges.

Vi ansvarar inte för skada som beror på att vi följer lag, eller att du inte iakttar någon lag.

Vårt ansvar skall vara begränsat till skadeersättning för sådana styrkta förluster och kostnader som i enlighet med aktuella förordningar berättigar till ersättning. Detta gäller även ideell skada.

 

11. Tidsfrister för anspråk

Såvida du inte kan bevisa det motsatta, anses bagaget utlämnat i gott skick och i enlighet med transportavtalet när innehavaren av bagagekvittot tagit emot bagaget utan att framföra något klagomål.

Om du vill reklamera en skada på incheckat bagage måste du meddela oss detta så snart du upptäcker skadan och senast inom sju (7) dagar från mottagandet av bagaget. Bagagetagg som sitter kvar på bagaget är ett krav för att reklamation ska tas emot, då skadan i annat fall inte kan härledas till Västflyg. Om du vill framföra anspråk på grund av försenat incheckat bagage måste du meddela oss detta inom tjugoen (21) dagar från det att bagaget ställts till ditt förfogande.

Om du vill framföra anspråk på grund av försening av dig som passagerare bör du meddela oss detta så fort som möjligt från det datum du anlände till destinationsorten, eller från det datum då flygplanet var planerat att anlända, dock senast inom 2 månader från ankomstdatum för rätt till ersättning enligt förordning EG 261/2004.

Reklamation enligt ovan ska vara skriftlig och inlämnad enligt tidsfristen. Det är passageraren som ska bevisa att reklamation gjorts på rätt sätt och i rätt tid.

Ansökan om rätten till ersättning bör inkomma snarast efter ankomstdagen till destinationsorten, eller från det datum då flygplanet var planerat att anlända, eller det datum då transporten upphörde. Alla rättigheter till ersättning för skada eller försening förfaller om talan inte väcks inom två (2) år från dagen för ankomstdatum, eller från dagen då planet anlände eller från den dag då transporten avbröts. Beräkning av tidsfrister för rättsliga förfaranden föreskrivs av lagstadgade regler i det land där det rättsliga förfarandet väcks.